Bano logo

Innovasjonsprosjekt

Det finnes i dag svært mange baderom, både i private hjem, omsorgsboliger og på helseinstitusjoner, som i liten grad er tilrettelagt for mennesker med særskilte behov. Det trengs ny teknologi og innovative løsninger som ivaretar disse brukergruppene på en bedre måte.

Det vendbare toalettet åpner for en helt ny måte å tenke baderom på. I stedet for at brukeren skal tilpasse seg baderommet, tilpasser baderommet seg brukeren. Støttet av Innovasjon Norge har Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus i samarbeid med Bano og flere kommuner, startet et innovasjonsprosjekt som skal utvikle fremtidens baderomskonsept.

Du kan lese mer om prosjektet her:

Bano har også tidligere vært involvert i store samarbeids- og innovasjonsprosjekter. Fra 2010 til 2013 pågikk et OFU-prosjekt i samarbeid med Helse Bergen, støttet av Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. Utgangspunktet for prosjektet var at det hadde skjedd mye på sykehusene i Norge, både teknisk og medisinsk. Baderommene var det imidlertid ikke gjort noe med på 30 år.

Prosjektet hadde en prosjektgruppe og en styringsgruppe bestående av både brukere og ansatte.

Målet var å utvikle fremtidens baderom på sykehus, der innredning, areal, ergonomi og hygiene ble utviklet i et fremtidsperspektiv til det beste for både brukere og ansatte.